Yida Wang

yidawangstudio.com

Yida Wang 2

Yida Wang 4

Yida Wang 1

Yida Wang 5

Yida Wang 8

Yida Wang 10

Yida Wang 9
Courtesy of the artist